Government of Nepal
Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives
Department of Livestock Services
District Livestock Service Office
Kathmandu

नेपाल सरकार
पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्बजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि. न . विवरण ब. उ. शि. नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुकतानी पाउने व्यक्ति/संस्था बिल / निबेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
No billing available

नोट: माथि उल्लेखित विवरणहरु वेब साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टासम्म मात्र रहनेछ |